Jak wykorzysta? potencja? TikToka??

23 czerwca 2020 Dodane przez

TikTok to aplikacja, która umo?liwia?tworzenie krótkich filmów do wybranej przez u?ytkownika muzyki. Baza jest ogromna – zawiera setki tysi?cy utworów, tak?e najnowsze hity oraz zabawne ?cie?ki d?wi?kowe do lip-sync (udawania, ?e si? ?piewa lub mówi). TikTok daje wi?c zupe?nie nowe mo?liwo?ci – niedost?pne w innych mediach spo?eczno?ciowych. Aplikacj? pokocha?a m?odzie? na ca?ym ?wiecie, a jej popularno?? stale ro?nie (ju? ponad 1 mld pobrań!).? Jak Twoja firma mo?e wykorzysta? potencja? TikToka? O tym w dalszej cz??ci artyku?u. ??
Sprawd?my najpierw – kim s? u?ytkownicy TikToka w Polsce?

 

 

TikTok to ulubiona aplikacja nastolatków. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Get Hero z zesz?ego roku, wi?kszo?? u?ytkowników aplikacji ma poni?ej 18 lat. Najbardziej popularne tre?ci?maj? zazwyczaj charakter rozrywkowy i humorystyczny.

Je?li Twoj? grup? docelow? s? m?odzi ludzie – koniecznie zainteresuj si? TikTokiem!

Jak wykorzysta? potencja? TikToka? Obecnie mamy 2 opcje do wyboru.

  1. ?Infulencer Marketing. Podejmij wspó?prac? na zasadzie lokowania produktu z osob?, która ju? jest na TikToku i cieszy si? du?ymi zasi?gami.?Najbardziej rozpoznawalni polscy TikTokerzy maj? kilka milionów obserwatorów!
  2. ?Stwórz konto marki na TikTok!
  • Publikuj tre?ci. Mo?esz zakontraktowa? do swojego kana?u kreatywnych pracowników lub je?li masz umiej?tno?ci taneczno-komediowe, samemu próbowa? swoich si? przed kamer?. Nie musisz mie? du?ego bud?etu reklamowego. Dobry pomys? i aparat w telefonie wystarcz?. Przyk?ad: TikTok parku trampolin – Hangar646, gdzie filmiki publikuje dwóch m?odych ch?opaków. Kana? zdoby? 100 000 subskrypcji w rok, przy niewielkim nak?adzie finansowym.
  • W aplikacji stworzono ciekaw? metod? promocyjn? – Hashtag challenge. Ka?da firma mo?e stworzy? w?asny hashtag (np. #siedzjakchcesz marki Always, #oldspicechallenge marki Old Spice, #InMyDenim marki Guess) i okre?li? cele do zrealizowania, by wygra? nagrody. Wyzwania ciesz? si? du?ym zainteresowaniem, anga?uj? u?ytkowników i buduj? relacje.
  • P?atna reklama na TikToku. Reklamy in-feed pojawiaj? si? mi?dzy poszczególnymi filmikami w zak?adce „Dla Ciebie”. Opcje targetowania to m.in. p?e?, wiek, zainteresowania, lokalizacja, urz?dzenia. Cele, które mo?emy realizowa? to przekierowanie na www, jak najwi?kszy zasi?g, konwersja na www lub pobranie aplikacji.
     
    Poni?ej klika przyk?adów, jak marki kreuj? swój wizerunek na TikToku!?Sprawd? koniecznie i zainspiruj si?. ??

 

{{videoData.creator.name}}

{{creatorId}}Follow

{{videoData.name}}

? {{videoData.audio.name}}

Watch on TikTok
Watched {{watched}}
Likes {{likes}}
Comments {{comments}}

Can't retrieve Video Data. Please check URL and try again

{{videoData.creator.name}}

{{creatorId}}Follow

{{videoData.name}}

? {{videoData.audio.name}}

Watch on TikTok
Watched {{watched}}
Likes {{likes}}
Comments {{comments}}

Can't retrieve Video Data. Please check URL and try again

{{videoData.creator.name}}

{{creatorId}}Follow

{{videoData.name}}

? {{videoData.audio.name}}

Watch on TikTok
Watched {{watched}}
Likes {{likes}}
Comments {{comments}}

Can't retrieve Video Data. Please check URL and try again

{{videoData.creator.name}}

{{creatorId}}Follow

{{videoData.name}}

? {{videoData.audio.name}}

Watch on TikTok
Watched {{watched}}
Likes {{likes}}
Comments {{comments}}

Can't retrieve Video Data. Please check URL and try again

{{videoData.creator.name}}

{{creatorId}}Follow

{{videoData.name}}

? {{videoData.audio.name}}

Watch on TikTok
Watched {{watched}}
Likes {{likes}}
Comments {{comments}}

Can't retrieve Video Data. Please check URL and try again

{{videoData.creator.name}}

{{creatorId}}Follow

{{videoData.name}}

? {{videoData.audio.name}}

Watch on TikTok
Watched {{watched}}
Likes {{likes}}
Comments {{comments}}

Can't retrieve Video Data. Please check URL and try again