Lead Ads

17 lipca 2020 Dodane przez

Dzi?ki kampaniom Lead Ads („Pozyskiwanie Kontaktów”) na Facebooku mo?emy uzyska? dane kontaktowe od potencjalnych klientów zainteresowanych Twoj? us?ug? lub produktem.

Jak dzia?a kampania Lead Ads?

Proces pozyskiwania leadów za pomoc? Lead Ads z punktu odbiorcy wygl?da nast?puj?co:

  1. widzi reklam?,
  2. klika w przycisk,
  3. otwiera si? okno z formularzem, wi?kszo?? danych jest uzupe?niona, poniewa? zaci?gn??y si? automatycznie z Facebooka,
  4. akceptuje regulamin i przesy?a formularz kontaktowy.

Jak widzisz, proces ten jest bardzo prosty i z punktu widzenia odbiorcy reklamy zamyka si? w 4 krokach. Jak wygl?da to od strony technicznej?

Konfigurujemy dla Ciebie kampani? z celem „Pozyskiwanie Kontaktów” i dobieramy grupy odbiorców, którym maj? wy?wietla? si? reklamy.?Osoba widzi reklam? i je?li jest zainteresowana ofert? i chce zostawi? swoje dane kontaktowe – klika w przycisk.?Przy Lead Adsach mamy do wyboru kilka opcji przycisków: Wy?lij wniosek, Zarezerwuj teraz, Pobierz, Sprawd? cen?, Skorzystaj z oferty, Wi?cej informacji, Zarejestruj si?, Subskrybuj.?
Po klikni?ciu w przycisk otwiera si? formularz do wype?nienia w dane np. imi? i nazwisko, miasto, telefon i/lub mail. Wi?kszo?? danych zostanie automatycznie zaci?gni?ta z Facebooka, wi?c jest to szybka i wygodna forma. Co wi?cej, odbiorca wype?nia formularz nie opuszczaj?c Facebooka, wi?c nie wymaga to od Ciebie wprowadzania zmian na Twojej stronie www.
Pozyskane dane s?u?? do kontaktu z potencjalnymi klientami. Kampania mo?e si? sprawdzi? szczególnie w bran?y B2B.

Oprócz wymienionych wy?ej, podstawowych danych mo?emy poprosi? o:
dane kontaktowe: numer telefonu, ulica, miasto, kraj, kod pocztowy.
informacje o u?ytkowniku: imi?, nazwisko, imi? i nazwisko.
pytania o demografi?: data urodzenia, p?e?, stan cywilny, status zwi?zku.
informacje o pracy: stanowisko, s?u?bowy numer telefonu, s?u?bowy mail, nazwa firmy.
Masz te? mo?liwo?? zadania w?asnych pytań. Nale?y jednak pami?ta? – im krótszy formularz, tym lepiej. Nikt nie lubi ich wype?nia?, dlatego zalecamy pozyskiwa? zawsze tylko niezb?dne informacje.

Jak wykorzysta? Lead Adsy?

Kampania Lead Ads daje mas? mo?liwo?ci, w jakich mo?emy j? wykorzysta?:

  • Umawianie wizyt, spotkań – przyk?adowo: zamiast dzwoni? do Twojej firmy, klient pozostawia swój numer telefonu. Po uzupe?nieniu formularza jest informowany, ?e to Ty si? z nim skontaktujesz.
  • Budowanie bazy mailingowej – Lead Adsy mo?na wykorzysta? do tego, by zach?ci??odbiorców do zapisania si? do Twojego newslettera.
  • Wysy?anie katalogu produktów, katalogu próbek online – np. Zostaw swoje dane kontaktowe, a prze?lemy Ci katalog na maila.
  • Zapisy osób na wydarzenie, webinar, konferencj?, szkolenie.
  • Dzielenie si? lead magnetami – darmowe ebooki, poradniki, raporty, konsultacje, infografiki lub rabaty. – W zamian za dane kontaktowe odbiorcy oferujesz mu co? dla niego warto?ciowego i to za darmo.