Dlaczego warto prowadzi? bloga firmowego? Poznaj warto?? content marketingu!

23 lipca 2020 Dodane przez

Blog jeszcze do niedawna kojarzy? si? g?ównie z internetowym pami?tnikiem i przestrzeni? zwierzeń dla nastolatków. Aktualnie zmieni? swoje funkcje i wykorzystywany jest przez wiele firm jako skuteczne narz?dzie marketingu. Sprawd?, co mo?esz osi?gn??, dzi?ki prowadzeniu firmowego bloga!

 

Pomimo coraz wi?kszej popularno?ci blogów firmowych, jest jeszcze wielu przedsi?biorców, którzy uwa?aj? je za fanaberie, niepotrzebn? strat? czasu i pieni?dzy. Wyra?nie nie znaj? korzy?ci, jakie daje skuteczny content marketing. Postaramy si? je przybli?y? w tym artykule.

 

Troch? statystyk

Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych zalet prowadzenia boga firmowego, warto odnie?? si? do statystyk, które mówi? same za siebie.

  • Marketerzy, którzy prowadz? bloga firmowego, osi?gaj? 13-krotnie wi?kszy zwrot inwestycji, ni? firmy, które tego nie robi?,
  • A? 80% internautów korzysta z serwisów spo?eczno?ciowych i blogów,
  • A? 59% marketerów s?dzi, ?e blogowanie przynosi warto??,
  • Blogi mog? skutkowa? a? 434% wzrostem liczby indeksowanych stron i 97% wzrostem indeksowanych linków,
  • Firmy, które prowadz? bloga, generuj? ?rednio o 67% wi?cej leadów sprzeda?owych miesi?cznie, ni? firmy, które go nie prowadz?,
  • Blogowanie jest trzeci? najpopularniejsz? strategi? marketingu tre?ci, po video i e-bookach,
  • A? 90% firm prowadzi bloga firmowego,
  • A? 70% osób wola?oby dowiedzie? si? o produkcie z artyku?u ni? z reklam,

?ród?o: SENUTO

Brzmi niewiarygodnie, prawda? A jednak! Przejd?my zatem do kolejnych zalet firmowego bloga.

?

Gromadzenie spo?eczno?ci wokó? marki i generowanie ruchu

Prowadzenie bloga jest idealnym miejscem gromadzenia si? sta?ych czytelników, a wi?c potencjalnych sympatyków i klientów Twojej firmy. Coraz mniej osób (o czym wspominali?my w statystykach) reaguje na reklamy. Wynika to z tego, ?e nie chc? kupowa? ?kota w worku”, wi?c poszukuj? szczegó?owych informacji na temat danego produktu lub us?ugi. Dzi?ki wysokiej jako?ci tre?ciom poznaj? oni odpowiedzi na nurtuj?ce ich pytania, a tak?e korzy?ci, jakie mo?e przynie?? im dany produkt lub us?uga. Blog firmowy pozwala równie? zbudowa? pewn? pozycj? w wyszukiwarce Google, dzi?ki czemu ruch na Twoim blogu b?dzie si? zwi?ksza? i powstanie du?a spo?eczno?? wokó? Twojej marki, co prze?o?y si? z pewno?ci? na sprzeda?.

 

Generowanie leadów (kontaktów sprzeda?owych)

Blog firmowy jest idealnym miejscem, w którym mo?esz ?mia?o zamieszcza? odno?niki do oferty z konkretnym produktem, b?d? te? formularze do zapisu na newsletter. Dzi?ki temu Twoi czytelnicy mog? bezpo?rednio przej?? do danego produktu i go zakupi?, b?d? te? zwi?za? si? na d?u?ej z Twoj? mark?, ofert? i nowo?ciami. Newsletter powoli Ci by? w ci?g?ym kontakcie z Twoimi odbiorcami, przekazywa? im informacje o Twojej firmie, produktach, us?ugach, zbli?aj?cych si? promocjach.

 

Pozycjonowanie na ?d?ugi ogon”

Wpisy, które zawieraj? odpowiednie s?owa kluczowe, s? wychwytywane przez wyszukiwark? Google, która wysoko je pozycjonuje. Aby klienci mogli trafi? na Twój artyku?, przede wszystkim musisz skupi? si? w nim na frazach z ?d?ugiego ogona”, które s? cz?sto wpisywane w wyszukiwarce przez klientów. S? to zapytania, na które klienci szukaj? odpowiedzi, a Ty mo?esz im ich dostarczy?. Twój artyku? b?dzie znajdywa? si? na wysokiej pozycji w wyszukiwaniach, ale równie? dostarczaj?c cennej wiedzy odbiorcom, zach?ci ich do korzystania z Twoich produktów i us?ug.

 

Kreowanie pozycji lidera bran?y

Prowadzenie bloga pozwala firmie nie tylko zaistnie? w przestrzeni wirtualnej, ale równie? zbudowa? siln? pozycj? lidera bran?y. Artyku?y poparte danymi, sprawdzonymi informacjami, wskazówkami b?d? dla Twoich odbiorców pomocne i warto?ciowe, a tym samym b?d? wp?ywa?y na wizerunek Twojej marki, jako eksperta bran?y. Wysokiej jako?ci tre?ci pozwol? Ci wyró?ni? si? na tle konkurencji, zaoferowa? Twoim odbiorcom co? wi?cej ni? tylko produkt i us?uga, a tym samym zdoby? ich zaufanie. Coraz wi?cej potencjalnych klientów ceni kompetencje pracowników firmy, zanim skorzysta z us?ug lub zakupi dany produkt.

?RóD?O: BLOG HUBSPOT