Konkurs na Facebooku dla Inbud Faro

Inbud Faro jest hurtowni? dzia?aj?c? od ponad dwudziestu lat na rynku lubelskim. Zajmuje si? sprzeda?? felg stalowych, aluminiowych oraz opon. Wspó?prac? z lokalnym liderem rozpocz?li?my w 2014 roku. Podejmowane dzia?ania dotyczy?y przede wszystkim promocji firmy w mediach spo?eczno?ciowych.

ad-sm-inbud-faro
Problem ico kopia

Przed zbli?aj?cymi si? w 2014 roku Mistrzostwami ?wiata w Pi?ce No?nej w Brazylii zaproponowali?my Klientowi przeprowadzenie konkursu tematycznego zwi?zanego z tym sportowym wydarzeniem. Do wygrania by?y 23 markowe pi?ki Adidas. Celem by?o ?o?ywienie” fanpage’a.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Akcj? zaplanowano na 2,5 tygodnia. W zabawie nale?a?o odpowiada? na zamieszczane na profilu pytania. Nasza firma zaj??a si? pe?n? obs?ug? konkursu, czyli:

  • stworzeniem jego koncepcji,
  • przygotowaniem specjalnej aplikacji,
  • opracowaniem regulaminu,
  • promowaniem konkursu,
  • kontrolowaniem przebiegu zabawy,
  • wy?onieniem zwyci?zców.
Efekty ico kopia copy 2

Konkurs wzbudzi? ogromne zainteresowanie w?ród odbiorców. Wed?ug ostatecznych podliczeń w zabawie uczestniczy?o ??cznie ponad 700 internautów, a na profilu odnotowali?my znaczny wzrost liczby aktywnych fanów. Pojawi?o si? ich a? 1500.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE